Nowe wersje KATA

Taikyoku sono ichi – 1

Taikyoku sono ni – 2

Taikyoku sono san – 3

Sokugi Taikyoku sono ichi – 1

 

Sokugi Taikyoku sono ni – 2

Sokugi Taikyoku sono san – 3

Pinan sono ichi – 1

Pinan sono ni – 2

Pinan sono san – 3

Pinan sono yon – 4

Pinan sono go – 5

Tsuki no kata

Yantsu

Saiha

Sanchin

Gekisai sono ichi – 1

Gekisai sono ni – 2

Gekisai sono san – 3

Tekki sono ichi – 1

Seienchin

Bassai