Wymagania Kata

KATEGORIA I TURA II TURA
SeniorzyPinan sono yon
Pinan sono go
Yantsu
Tsuki no kata
Saiha
Garyu
Sushi Ho
Seipai
Kanku Dai
Seienchin
Juniorzy
Juniorki
Pinan sono ni
Pinan sono san
Pinan sono yon
Pinan sono go
Tsuki no kata
Gekisai dai
gekisai sho
Yantsu
Saiha
Juniorzy młodsi
Juniorki młodsze
Taikyoku sono san
Pinian sono ichi
Pinian sono ni

Sakugi sono ni
Sakugi sono san
Pinan sono san
Pinan sono yon
Tsuki no kata
Młodzik
Młodziczką
Taikyoku sono san
Taikyoku sono ni
Pinan sono ich

Pinan sono ni
Pinan sono san
Pinan sono yon
Tsuki no kata
Sakugi sono san